TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
873 hồ sơ

Đang xử lý
4 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)