TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2023
Đã nhận 96 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 92 hồ sơ
Đúng hạn 92 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)